gruppemedlemskab / group membership

S-rummet er, og skal være, et sted der bruges og præges af mange forskellige mennesker og grupper. Derfor er gruppemedlemskaber muligt i S-rummet. S-rummet har kapacitet til at have op til tre grupper som medlemmer.

Grupper, foreninger eller organisationer har følgende vilkår:

 • Har adgang til S-rummet hverdage efter kl 16:00, og hele lørdag og søndag, samt helligdage.
 • Kan primært benytte mødelokalet, men har også mulighed for at booke det store arbejdsrum til større møder og workshops.
 • Kan frit benytte toilet, køkken, lounge, projektor og printer.
 • Har mulighed for at opbevare få ting på stedet – der er desværre ikke lagerplads.
 • Må ikke benytte S-rummet til individuelt arbejde der ikke har noget at gøre med gruppens arbejde.
 • Har tre måneders opsigelse.
 • Betaler hvad de kan i husleje – ikke-betalende gruppemedlemskaber er også en mulighed.
 • Skal ikke deltage i rengøringstjanser, men skal deltage i arbejdsdage (ca to gange om året).
 • Skal have en eller to kontaktpersoner som står for al kontakt til S-rummet, og som deltager i housemeetings (hver 6. uge).
 • Behøver ikke være en ‘officiel’ forening eller at have et CVR-nummer.
 • Kan have postadresse i S-rummet.
 • Skal være enige i og efterleve vores retningslinier for fællesskabet.

Vil du og din gruppe søge om at blive medlem?
Fedt! Så send os en email på info@s-rummet.dk. I mailen må I gerne skrive lidt om jeres gruppe og dens formål, og svare på følgende spørgsmål:

 • Hvor mange medlemmer/aktive er I i jeres gruppe?
 • Hvor ofte forestiller I jer at bruge S-rummet?
 • På hvilke tider af døgnet regner I med at bruge S-rummet?
 • Hvordan passer jeres gruppes formål med S-rummets værdigrundlag?

I er også meget velkomne til at skrive, selvom jeres behov er anderledes end dem vi beskriver ovenfor – kontakt os for at se, om vi kan finde en løsning der passer til jer.

Vi behandler ansøgninger om gruppemedlemskaber på vores fælles housemeetings hver sjette uge, så der kan gå noget tid før I hører fra os.

//

S-rummet is, and should be, a place that is used and affected by many different people and groups. Therefore, group memberships are possible in S-rummet. S-rummet has capacity for up to three groups as members.

Groups, associations or organizations have the following terms:

 • Have access to S-rummet on weekdays after 16:00, and on all of Saturday and Sunday, as well as on public holidays.
 • Can primarily use the meeting room, but also have the opportunity to book the large workspace for larger meetings and workshops.
 • Can freely use the toilet, kitchen, lounge, projector and printer.
 • Have the opportunity to store a few things on site – there is unfortunately no storage space.
 • Do not use S-rummet for individual work unrelated to the work of the group.
 • Have three months notice.
 • Paying what they can in rent – non-paying group membership is also an option.
 • Don’t have to participate in cleaning, but must participate in working days (about twice a year).
 • Must have one or two contact persons who are responsible for all contact to S-rummet and who participate in housemeetings (every 6 weeks).
 • Do not need to be an ‘official’ association or have a CVR number.
 • Can have their postal address in S-rummet.
 • Must agree and abide by our community guidelines.

Do you and your group want to join?
Cool! Then send us an email at info@s-rummet.dk. In the mail, you may write a little about your group and its purpose, and answer the following questions:

 • How many members/active people are you in your group?
 • How often do you imagine using S-rummet?
 • At what times of the day do you expect to use S-rummet?
 • How does your group’s purpose fit with the values of S-rummet?

You’re also very velcome to write us even if your needs don’t match the ones listed above – contact us, and we will see if we can find a solution.

We process applications for group memberships on our common housemeetings every six weeks, so it may be some time before you hear from us.