gruppemedlemskab / group membership

S-rummet er, og skal være, et sted der bruges og præges af mange forskellige mennesker og grupper. Derfor er gruppemedlemskaber muligt i S-rummet. S-rummet har kapacitet til at have op til tre grupper som medlemmer.

Grupper, foreninger eller organisationer har følgende vilkår:

 • Har adgang til S-rummet hverdage efter kl 16:00, og hele lørdag og søndag, samt helligdage.
 • Kan primært benytte mødelokalet, men har også mulighed for at booke det store arbejdsrum til større møder og workshops.
 • Kan frit benytte toilet, køkken, lounge, projektor og printer.
 • Har mulighed for at opbevare få ting på stedet – der er desværre ikke lagerplads.
 • Må ikke benytte S-rummet til individuelt arbejde der ikke har noget at gøre med gruppens arbejde.
 • Har tre måneders opsigelse.
 • Betaler hvad de kan i husleje – ikke-betalende gruppemedlemskaber er også en mulighed.
 • Skal ikke deltage i rengøringstjanser, men skal deltage i arbejdsdage (ca to gange om året).
 • Skal have en eller to kontaktpersoner som står for al kontakt til S-rummet, og som deltager i housemeetings (hver 6. uge).
 • Behøver ikke være en ‘officiel’ forening eller at have et CVR-nummer.
 • Kan have postadresse i S-rummet.
 • Skal være enige i og efterleve vores retningslinier for fællesskabet.

Vil du og din gruppe søge om at blive medlem?
Fedt! Så send os en email på info@s-rummet.dk. I mailen må I gerne skrive lidt om jeres gruppe og dens formål, og svare på følgende spørgsmål:

 • Hvor mange medlemmer/aktive er I i jeres gruppe?
 • Hvor ofte forestiller I jer at bruge S-rummet?
 • På hvilke tider af døgnet regner I med at bruge S-rummet?
 • Hvordan passer jeres gruppes formål med S-rummets værdigrundlag?

Vi behandler ansøgninger om gruppemedlemskaber på vores fælles housemeetings hver sjette uge, så der kan gå noget tid før I hører fra os.

//

S-rummet is, and should be, a place that is used and affected by many different people and groups. Therefore, group memberships are possible in S-rummet. S-rummet has capacity for up to three groups as members.

Groups, associations or organizations have the following terms:

 • Have access to S-rummet on weekdays after 16:00, and on all of Saturday and Sunday, as well as on public holidays.
 • Can primarily use the meeting room, but also have the opportunity to book the large workspace for larger meetings and workshops.
 • Can freely use the toilet, kitchen, lounge, projector and printer.
 • Have the opportunity to store a few things on site – there is unfortunately no storage space.
 • Do not use S-rummet for individual work unrelated to the work of the group.
 • Have three months notice.
 • Paying what they can in rent – non-paying group membership is also an option.
 • Don’t have to participate in cleaning, but must participate in working days (about twice a year).
 • Must have one or two contact persons who are responsible for all contact to S-rummet and who participate in housemeetings (every 6 weeks).
 • Do not need to be an ‘official’ association or have a CVR number.
 • Can have their postal address in S-rummet.
 • Must agree and abide by our community guidelines.

Do you and your group want to join?
Cool! Then send us an email at info@s-rummet.dk. In the mail, you may write a little about your group and its purpose, and answer the following questions:

 • How many members/active people are you in your group?
 • How often do you imagine using S-rummet?
 • At what times of the day do you expect to use S-rummet?
 • How does your group’s purpose fit with the values of S-rummet?We process applications for group memberships on our common housemeetings every six weeks, so it may be some time before you hear from us.