praktisk / practical info

Hvem er vi?
S-rummets medlemmer er en blandet skare af folk. Nogle af os er freelancere, studerende, arbejdsløse, selvstændige, forfattere, kunstnere – eller en blanding.

Fælles for os er at vi skaber et solidarisk rum af og for queerpersoner, transpersoner, racegjorte ikke-hvide personer, personer med neurodivergenser og funktionsvariationer, andre minoriserede personer, og mennesker som ikke kan eller vil passe ind i andre kontorfællesskaber.

Vi er kritiske overfor det kapitalistiske arbejdsmarked. Vi stiller få, men rimelige krav til hinanden og den måde vores fællesskab fungerer i praksis. Vi har arbejdsgrupper som sørger for driften af S-rummet, housemeetings hvor alle beslutninger træffes i fællesskab – og hyggelige fredagsbarer en gang i mellem. S-rummet har kapacitet til 35 medlemmer. Intern kommunikation foregår på dansk og engelsk.

Hvor er det?
Vi bor i et dejligt lejemål på Worsaaesvej på Frederiksberg, 250 meter fra Forum St og Blågårdsgade. Lejemålet er på 123 m2, og ligger i en lys kælder. Der er tre trin ned til indgangen fra gadeplan, og S-rummet er derfor desværre ikke tilgængeligt for kørestole.

Hvordan fungerer det?
S-rummet er en forening, som du bliver medlem af, når du får kontorplads her. Vi har ikke faste pladser, men du kan opbevare ting på stedet. Som medlem har du adgang døgnet rundt til hele S-rummet. Der er to arbejdsrum, ét hvor der er stille, og ét hvor man gerne må tale sammen. Desuden er der køkken, toilet, lounge, et mødelokale, projektor og en (middelmådig) printer.

Du må bruge mødelokalet til alle slags møder, fx at mødes med foreninger og grupper, du er aktiv i. Gæster og samarbejdspartnere er velkomne til at komme på besøg og arbejde. Som medlem skal du være medlem i mindst tre måneder. Vi har én måneds opsigelse.

Vi har legetøj til mindre børn i S-rummet, og børn er velkomne til at komme på besøg, og der kan også arrangeres pasning af børn til housemeetings.

Hvad forventes af mig som medlem?
Som medlem kommer du til at indgå i et praktisk, medlemsbåret fællesskab. Følgende forventes af dig som medlem:

  • Du tager del i din rengøringstjans (sammen med tre andre, ca hver 6. uge).
  • Du holder dig opdateret på vores interne kommunikationsplatform, Slack.
  • Du deltager i vores housemeetings (fællesmøder, ca hver 6. uge).
  • Du har – enten nu eller på sigt – lyst og energi til at blive aktiv i en af vores tre arbejdsgrupper: Economy & Admin, Communications, og Maintenance.
  • Du har lyst til at være med til vores arbejdsdage, hvor vi ordner og vedligeholder S-rummet (ca to gange om året).

Hvad koster det?
Et medlemskab af S-rummet koster enten 300 kr, 500 kr eller 700 kr per måned, betalt forud. Det er også muligt at blive ikke-betalende medlem. Det er op til dig, hvad du betaler, alt efter hvordan din personlige økonomi ser ud. S-rummets økonomi er afhængig af at de fleste medlemmer betaler minimum 500 kr.

Derudover er der udgifter til kaffe, rengøringsmidler mv. som man betaler til med hvad man kan.

Hvis du er betalende medlem, skal du betale et depositum på 750 DKK, som du får igen, når du melder dig ud. Vi har én måneds opsigelse.

Kan jeg blive ikke-betalende medlem?
Ja. Vi har ikke-betalte medlemskaber som er tilgængelige i en periode på max. seks måneder (med mulighed for forlængelse). Disse medlemskaber er for personer som ikke har råd til at betale kontingent. Du skal ikke bevise eller på anden måde forklare dit behov for at blive ikke-betalende medlem.

Kan grupper og organisationer blive medlemmer?
Ja. Læs mere her.

Læs vores Terms of service her

Interesseret i at blive medlem?
Dejligt! Læs vores retningslinier for fællesskabet her, og udfyld denne kontaktformular.

//

Who are we?
The members of S-rummet are a mixed group of people. Some of us are freelancers, students, unemploed, independent entrepreneurs, writers, artists – or a combination.

What we have in common is that we are creating a solidaric space by and for queer people, trans people, people of color, people with neurodivergence, ability variations and disabilities, other minoritized people, and other people who cannot or will not fit into other co-working spaces.

We are critical of the capitalist labor market. We pose few but reasonable demands to each other, and to the way the collective functions practically. We have working groups who take care of the daily management of S-rummet, common housemeetings where all decisions are made collectively – and sometimes cozy Friday bars. S-rummet has capacity for 35 members. Internal communication is in Danish and English.

Where is it?
We have a lovely rental space on Worsaaesvej in Frederiksberg, 250 meters from Forum Station and Blågårdsgade. The space is 123 m2 in a bright basement. There are three steps from street level to the entrance, and therefore S-rummet is unfortunately not accessible for wheelchairs.

How does it work?
S-rummet is an association; to have a working space here you become a member. We do not have fixed spots, but we have some space for storage of your things. As a member, you have 24 hour access to all of S-rummet. We have two work rooms: one quiet and one where talking is allowed. In addition, there is a kitchen, bathroom, lounge, a conference room, a projector and a (mediocre) printer.

You are welcome to use the conference room for any type of meeting, e.g. for meetings with groups and organisations that you are active in. Guests and collaborators are welcome to come visit and work. The minimum membership period is three months. We have one month notice for quitting.

We have toys for smaller children in S-rummet, and children are welcome to come visit, and care taking can be arranged for housemeetings.

What is expected of me as a member?
As a member, you become part of a practical member-driven community. The following is expected of you as a member:

  • You take part in your cleaning task (with three other members, approx. every 6 weeks).
  • You keep up-to-date on our internal communication platform, Slack.
  • You participate in our housemeetings (collective meetings, approx. every 6 weeks)
  • You have the willingness and energy – either now or in the future – to become active in one of our three working groups: Economy & Admin, Communications, and Maintenance.
  • You want to participate in our working days, where we fix and maintain S-rummet (twice a year).

How much does it cost?
A membership of S-rummet is 300 DKK, 500 DKK or 700 DKK per month, paid in advance. It is also possible to become a non-paying member. It is up to you to decide what you want to pay, according to your personal financial situation. S-rummet’s economy requires that most members pay at least 500 DKK.

In addition there are expenses for coffee, tea, cleaning supplies etc, which we contribute to with what we can.

As a paying member, you have to pay a deposit of 750 DKK which will be returned to you when you cancel your membership. We have one month notice for quitting.

Can I become a non-paying member?
Yes. We have spots for non-paying members, which are available for a period of maximum six months (with the possibility for extensions). The spots are for people who cannot afford to pay the membership fee. You do not have to prove or in any other way explain your need for a non-paying membership.

Can groups and organisations members?
Yes. Read more here.

Read our Terms of service here

Want to become a member?
Great! Read our community guidelines here, and fill out this contact form