praktisk / practical info

Hvem er vi?
S-rummets medlemmer er en blandet skare af folk. Nogle af os er freelancere, studerende, arbejdsløse, selvstændige, forfattere, kunstnere – eller en blanding.

Fælles for os er at vi skaber et solidarisk rum af og for queerpersoner, transpersoner, racegjorte ikke-hvide personer, personer med neurodivergenser og funktionsvariationer, andre minoriserede personer, og mennesker som ikke kan eller vil passe ind i andre kontorfællesskaber.

Vi er kritiske overfor det kapitalistiske arbejdsmarked. Vi stiller få, men rimelige krav til hinanden og den måde vores fællesskab fungerer i praksis. Vi har arbejdsgrupper som sørger for driften af S-rummet, housemeetings hvor alle beslutninger træffes i fællesskab – og hyggelige fredagsbarer en gang i mellem. S-rummet har kapacitet til 35 medlemmer. Intern kommunikation foregår på dansk og engelsk.

Hvor er det?
Vi bor i et dejligt lejemål på Worsaaesvej på Frederiksberg, 250 meter fra Forum St og Blågårdsgade. Lejemålet er på 123 m2, og ligger i en lys kælder. Indgangen ligger på Jakob Dannefærds Vej (10 meter fra hjørnet af Worsaaesvej). Der er tre trin ned til indgangen fra gadeplan, og S-rummet er derfor desværre ikke tilgængeligt for kørestole.

Hvordan fungerer det?
S-rummet er en forening, som du bliver medlem af, når du får kontorplads her. Vi har ikke faste pladser, men du kan opbevare ting på stedet. Som medlem har du adgang døgnet rundt til hele S-rummet. Der er to arbejdsrum, ét hvor der er stille, og ét hvor man gerne må tale sammen. Desuden er der køkken, toilet, lounge, et mødelokale, projektor og en (middelmådig) printer.

Du må bruge mødelokalet til alle slags møder, fx at mødes med foreninger og grupper, du er aktiv i. Gæster og samarbejdspartnere er velkomne til at komme på besøg og arbejde. Som medlem skal du være medlem i mindst tre måneder. Vi har én måneds opsigelse.

Vi har legetøj til mindre børn i S-rummet, og børn er velkomne til at komme på besøg, og der kan også arrangeres pasning af børn til housemeetings.

Hvad forventes af mig som medlem?
Som medlem kommer du til at indgå i et praktisk, medlemsbåret fællesskab. Følgende forventes af dig som medlem:

  • Du tager del i din rengøringstjans (sammen med tre andre, ca hver 6. uge).
  • Du holder dig opdateret på vores interne kommunikationsplatform, Slack.
  • Du deltager i vores housemeetings (fællesmøder, ca hver 6. uge).
  • Du har – enten nu eller på sigt – lyst og energi til at blive aktiv i en af vores tre arbejdsgrupper: Economy & Admin, Communications, og Maintenance.
  • Du har lyst til at være med til vores arbejdsdage, hvor vi ordner og vedligeholder S-rummet (ca to gange om året).

Hvad koster det?
Et medlemskab af S-rummet koster enten 300 kr, 500 kr eller 700 kr per måned, betalt forud. Det er også muligt at blive ikke-betalende medlem. Det er op til dig, hvad du betaler, alt efter hvordan din personlige økonomi ser ud. S-rummets økonomi er afhængig af at de fleste medlemmer betaler minimum 500 kr.

OBS! S-rummets økonomi er pt ekstra afhængig af at kommende medlemmer er i stand til at betale for deres medlemskab, så derfor tager vi som udgangspunkt desværre ikke pt imod ansøgninger om ikke-betalt medlemskab.

Derudover er der udgifter til kaffe, rengøringsmidler mv. som man betaler til med hvad man kan.

Hvis du er betalende medlem, skal du betale et depositum på 750 DKK, som du får igen, når du melder dig ud. Vi har én måneds opsigelse.

Læs praktisk info om betaling aka vores Terms of service her

Kan jeg blive ikke-betalende medlem?
Ikke pt, desværre. S-rummets økonomi er pt ekstra afhængig af at kommende medlemmer er i stand til at betale for deres medlemskab, så derfor tager vi som udgangspunkt desværre ikke pt imod ansøgninger om ikke-betalt medlemskab.

Kan grupper og organisationer blive medlemmer?
Ja. Læs mere her.

Kan jeg støtte S-rummet økonomisk uden at være medlem?
Ja, det kan du i hvert fald, og vi tager meget gerne imod donationer som gør det muligt for os at holde vores medlemskontingent lavt. Se mere her.

Hvordan behandler S-rummet personlige oplysninger?
Af hensyn til persondataloven sletter vi din ansøgning fra vores indbakke, så snart vi har færdigbehandlet den (max. 1 måned). Når du er medlem af S-rummet, opbevarer vi følgende oplysninger om dig på vores Google Drev: Dit fulde navn, telefonnummer og mailadresse. Når du melder dig ud af S-rummet, opbevarer vi telefonnumre og mailadresser op til et år efter endt medlemsskab. Dette gør vi i tilfælde af, at vi får brug for at kontakte tidligere medlemmer ang. glemte sager. Som udgangspunkt beholder vi navne på tidligere medlemmer for at have et overblik over medlemstal over tid. Du kan selvfølgelig til enhver tid få disse oplysninger slettet, både i løbet af og efter dit medlemsskab. Kontakt os for at få slettet disse oplysninger.

Interesseret i at blive medlem?
Dejligt! Læs vores retningslinier for fællesskabet her, og udfyld denne kontaktformular.

//

Who are we?
The members of S-rummet are a mixed group of people. Some of us are freelancers, students, unemploed, independent entrepreneurs, writers, artists – or a combination.

What we have in common is that we are creating a solidaric space by and for queer people, trans people, people of color, people with neurodivergence, ability variations and disabilities, other minoritized people, and other people who cannot or will not fit into other co-working spaces.

We are critical of the capitalist labor market. We pose few but reasonable demands to each other, and to the way the collective functions practically. We have working groups who take care of the daily management of S-rummet, common housemeetings where all decisions are made collectively – and sometimes cozy Friday bars. S-rummet has capacity for 35 members. Internal communication is in Danish and English.

Where is it?
We have a lovely rental space on Worsaaesvej in Frederiksberg, 250 meters from Forum Station and Blågårdsgade. The space is 123 m2 in a bright basement. The entrance is on Jakob Dannefærds Vej (10 metres from the corner of Worsaaesvej). There are three steps from street level to the entrance, and therefore S-rummet is unfortunately not accessible for wheelchairs.

How does it work?
S-rummet is an association; to have a working space here you become a member. We do not have fixed spots, but we have some space for storage of your things. As a member, you have 24 hour access to all of S-rummet. We have two work rooms: one quiet and one where talking is allowed. In addition, there is a kitchen, bathroom, lounge, a conference room, a projector and a (mediocre) printer.

You are welcome to use the conference room for any type of meeting, e.g. for meetings with groups and organisations that you are active in. Guests and collaborators are welcome to come visit and work. The minimum membership period is three months. We have one month notice for quitting.

We have toys for smaller children in S-rummet, and children are welcome to come visit, and care taking can be arranged for housemeetings.

What is expected of me as a member?
As a member, you become part of a practical member-driven community. The following is expected of you as a member:

  • You take part in your cleaning task (with three other members, approx. every 6 weeks).
  • You keep up-to-date on our internal communication platform, Slack.
  • You participate in our housemeetings (collective meetings, approx. every 6 weeks)
  • You have the willingness and energy – either now or in the future – to become active in one of our three working groups: Economy & Admin, Communications, and Maintenance.
  • You want to participate in our working days, where we fix and maintain S-rummet (twice a year).

How much does it cost?
A membership of S-rummet is 300 DKK, 500 DKK or 700 DKK per month, paid in advance. It is also possible to become a non-paying member. It is up to you to decide what you want to pay, according to your personal financial situation. S-rummet’s economy requires that most members pay at least 500 DKK.

Please note! At the moment, the economy of S-rummet is extra dependent upon future members being able to pay, and so we are currently not accepting applications for non-paying memberships.

In addition there are expenses for coffee, tea, cleaning supplies etc, which we contribute to with what we can.

As a paying member, you have to pay a deposit of 750 DKK which will be returned to you when you cancel your membership. We have one month notice for quitting.

Read practical info about payment aka our Terms of service here

Can I become a non-paying member?
No, unfortunately. At the moment, the economy of S-rummet is extra dependent upon future members being able to pay, and so we are currently not accepting applications for non-paying memberships.

Can groups and organisations members?
Yes. Read more here.

Can I support S-rummet financially without becoming a member?
Yes, absolutely! We are happy to receive donations that make it possible for us to keep having our membership fees low. Read more here.

How does S-rummet store your personal info?
To safeguard your personal data we will delete your application from our inbox as soon as we have finished processing it (max. 1 month). Once you are a member of S-rummet we store the following information about you on our Google Drive: your full name, phone number, and email address. When you quit being a member of S-rummet, we store your telephone number and email addresses maximum one year after your membership ends. We do this in case we need to contact former members regarding forgotten items. We retain the names of former members to have an overview of the number of members over time. Of course, you can ask us to delete this information at any time, both during and after your membership simply by writing and asking us to delete this information.

Want to become a member?
Great! Read our community guidelines here, and fill out this contact form