retningslinier for fællesskabet / community guidelines

Vi løfter i flok, deles om pligter, støtter hinanden, lytter til hinanden. Vi har fællesmøder, hvor vi diskuterer stort og småt og beslutter ting i fællesskab. Vi stiller få, men rimelige krav til hinanden. Venner og samarbejdspartnere er velkomne til at komme på besøg. Alle sprog er velkomne, men kommunikation foregår på dansk og engelsk.

Vi arbejder for at skabe et tryggere rum for queers, transpersoner, ikke-hvide, personer med funktionsvariationer og andre mennesker, som ikke kan eller vil passe ind i andre kontorfællesskaber. Vi er kritiske overfor det kapitalistiske arbejdsmarkedskrav om produktivitet og vækst.

Vi har både medlemmer der betaler og medlemmer der ikke betaler, for at skabe mulighed for at personer der ikke har det økonomiske råderum til at betale for medlemskabet kan være medlem.

At vi er et solidarisk fællesskab, som forsøger at skabe et tryggere arbejdsrum, særligt for minoritetspersoner, betyder blandt andet følgende for vores dagligdagspraksis:

 • Vi villige til at opsøge viden og uddanne os selv, hvor der måtte være behov for det.
 • Vi antager ikke andres køn, og respekterer andres pronomen. Vi øver os og minder hinanden om pronomener.
 • Vi er åbne over for kommentarer og kritik, og siger undskyld, når vi laver en fejl eller gør/siger noget problematisk, og ændrer den pågældende adfærd fremadrettet.
 • Vi lytter til og anerkender andres oplevelser uden at gå i forsvar.
 • Vi har en Communications-gruppe, som kan hjælpe med at håndtere konflikter eller ubehagelige oplevelser i S-rummet. Comunications kan kontaktes via mail, Slack eller personligt.
 • Det er alle medlemmers ansvar at sige fra og italesætte, hvis problematiske udtalelser eller handlinger forekommer i S-rummet. Hvis du oplever noget problematisk eller diskriminerende (enten mod dig selv eller andre), kan du gøre en eller flere af følgende:
  • Sig noget, enten til en person eller til hele gruppen.
  • Bede om støtte fra Communications, enten personligt, via email eller Slack.
  • Forlade lokalet og/eller tage en pause.
  • Husk at det er ok at vende tilbage til konflikten/problemet på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel tages op på det næste housemeeting.
 • Vi reflekterer aktivt over privilegier og undertrykkende strukturer. Det betyder at vi arbejder imod følgende:

Racisme, transfobi, sexisme, giftig maskulinitet, misogyni, cis-heteronormativitet, queerfobi, homofobi, bifobi, anti-sorthed, anti-flygtninge/indvandrerholdninger, kulturel appropriering, butchfobi, sissyfobi, femmefobi, tykfobi, ableisme, islamofobi, aldersdiskrimination, klassisme/elitisme.

Læs om de praktiske aspekter ved at være medlem her.

Lyder S-rummet som noget for dig? Så ansøg om at blive medlem.

//

We pull through together, share duties, support each other, listen to each other. We have common meetings, where we discuss small and big things, and make group decisions. We have few, but fair, requirements for each other. Friends and collabs are welcome to come visit. All languages are welcome, but the communication will be in Danish and English.

We work towards creating a safer space for queers, trans-people, POC, people with ability variations and other people who can’t or won’t fit in other office-spaces. We are critical towards the capitalist labour market’s demand for productivity and growth. We have both paying and non-paying members to make the office-space accessible for people who don’t have the economical wiggle room to pay for an office-space.

Being a solidaric community that tries to make a safer workspace, especially for minority positions, has the following implications, amongst others, for our everyday practice:

 • We are willing to search for new knowledge and educate ourselves where there is a need for us to do so.
 • We don’t assume other people’s gender and acknowledge their pronouns. We practice and remember others’ pronouns and remind and correct each other.
 • We are open and willing to comments and criticism and say sorry when we make errors or do/say something problematic, and change the relevant behavior going forward.
 • We listen to and acknowledge each other’s experiences without going into defensive argumentation.
 • We have a Communications-group that can help to deal with conflicts or unpleasant experiences in S-rummet. Communications can be contacted either personally or through email or Slack.
 • It is the responsibility of all members to call out and be let known, if any problematic utterances or behavior occurs at S-rummet. If you experience something problematic or discriminating (either towards yourself or somebody else) you can do one or more of the following:
  • Say something, either to the person or to the whole group.
  • Ask Communications for support, either personally, via email or Slack.
  • Leave the room and/or take a break.
  • Remember that it is ok to return to the conflict/problem at a later time. For example it can be a subject at the upcoming housemeeting.
 • We reflect actively on privileges and oppressive structures. That means that we are working against the following:

Racism, transphobia, sexism, toxic masculinity, misogyny, cis-heteronormativity, queer-phobia, homophobia, biphobia, anti-blackness, anti-refugee/immigrant-attitudes, cultural appropriation, butchphobia, sissyphobia, femmephobia, fatphobia, ableism, islamophobia, ageism, classicism/elitism.

Read about the practical aspects of being a member here.

Does S-rummet sound like something for you? Then join us.